Home

Search Results

Title Mobbning på arbetsplatsen - ur ett rättsligt perspektiv
Author/s Hanne Widemar
Department/s Department of Business Law
Full-text Available as PDF
Publishing year 2011
Abstract Swedish Mobbning är en av de snabbast växande formerna av våld på arbetsplatsen och innebär upprepade kränkande handlingar som tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning är ett samhällsproblem som kostar de drabbade och anhöriga stort lidande samt samhället och företagen höga summor pengar. Sverige var ett av de första länder som införde lagstiftning mot mobbning. Trots detta råder en rättsosäkerhet där den drabbade inte garanteras ett självklart skydd och ofta tvingas lämna sin arbetsplats. Detta beror delvis på en lagstiftning utan tydliga sanktioner. En annan orsak är att flera aktörer, bland annat facket och
arbetsmiljöverket är inblandade i frågan vilket bidrar till en otydlig ansvarsfördelning. Detta förlopp skulle kunna förebyggas genom ny lagstiftning som innebär att mobbning varken blir ett fall för arbetsmiljöverket eller parterna på arbetsmarknaden. Frankrikes sanktionsbelagda lagstiftning mot mobbning kan utgöra ett vägledande exempel. Kultur och samhällspolitik påverkar till stor grad
hur mobbning hanteras. I Sverige tenderar mobbning att bemötas med undvikande beteende eller ett gemenskapsbetingat beteende med en benägenhet för arbetsmarknadens parter att söka samförstånd. Den svenska modellen ger således den enskilde medborgaren en svag ställning. Sverige avviker därför från andra västerländska länder.
Subject Law and Political Science
Keywords svenska modellen., Frankrike, sanktioner, rättsosäkerhet, Mobbning
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Reinhold Fahlbeck

Bookmark and Share