Home

Search Results

Title Self-efficacy och rehabilitering, med en touch av målsättning
Author/s Jennie Linnéll, Emilia Andersson
Department/s Department of Psychology
Full-text Available as PDF
Publishing year 2013
Abstract Swedish Tidigare forskning har framhävt vikten av "self-efficacy" vid rehabilitering. Vilka faktorer som påverkar upplevd "self-efficacy" under rehabilitering är situationsspecifikt. Då elitidrottares och motionärers förutsättningar inför en rehabiliteringsprocess har visat skilja sig åt, är även de faktorer som avgör "self-efficacy" olika för de båda grupperna. Syftet med studien var att studera skillnader i "self-efficacy" mellan tre olika grupper: elitidrottare och motionärer, individer som haft en liknande skada tidigare eller ej och individer som arbetat med en målsättningsplan eller ej. Studien ville även studera skillnader i hur elitidrottare och motionärer arbetade med en eventuell målsättningsplan. Deltagarna mättes på "General Sport Self-Efficacy Scale", samt svarade på om och hur de arbetat med en målsättningsplan. Det framkom inga signifikanta resultat vad gällde skillnad i "self-efficacy" mellan elitidrottare och motionärer, de individer som genomgått en liknande skada tidigare eller ej och mellan de som arbetat med en målsättningsplan jämfört med de som inte gjorde det. Det framkom skillnader i hur elitidrottare och motionärer arbetade med målsättningsplaner. I diskussionen framhävs hur faktorerna till "self-efficacy" kan ha påverkat grupperna olika, men fortfarande gett liknande nivå av "self-efficacy". Även hur skillnaderna i arbetet med målsättningsplanen kan ha påverkat rehabiliteringen för de två grupperna och lett till olika förutsättningar i processen.
Subject Medicine and Health Sciences
Keywords Rehabilitering, Self-efficacy, Målsättning, Elitidrottare, Motionär, Idrottsskador
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Sofia Bunke

Bookmark and Share