Home

Search Results

Title Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor
Alt. title Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards
Author/s Anton Persson, Daniel Pehrsson
Department/s Civil Engineering
Building Materials
Full-text Available as PDF
Publishing year 2013
Abstract English Moisture documentation for many modern building boards are currently inadequate, which creates difficulties in planning constructions. One of the problems is when the board is being exposed to large variations of the relative humidity of its surroundings. Moisture movements could lead to problems if the material swells and shrinks as the moisture content changes. Cracks in the surface material and warping of the boards are some examples of complications that can arise. Since the documentation from the manufactures in many cases is incomplete, it leads to unpredictable behaviour as a part of a building structure.

The result was reached mostly by experimental studies in the laboratory but also by a literature review. A certain connection to existent building standards involving developing and presentation of material data, was made.
Abstract Swedish Fuktdokumentationen för många moderna byggskivor är i nuläget bristfällig, vilket skapar svårigheter i projekteringen. Ett av problemen är skivor som utsatts för stora variationer av relativ fuktighet i dess omgivning. Fuktbetingade rörelser kan leda till problem, då materialet sväller och krymper i takt med att fuktinnehållet ändras. Sprickor i ytmaterialet och välvning i skivan, är exempel på några av de komplikationer som kan uppstå. Eftersom att dokumentationen är bristfällig, leder det till oklarheter i skivans uppträdande i den färdiga konstruktionen.

Resultatet har uppnåtts framförallt genom experimentella försök i laboratorium men också genom en litteraturstudie. En viss koppling till befintliga standarder, för framtagande och redovisning av materialdata har gjorts, för en jämförelse mot leverantörernas befintliga redovisning.
Subject Technology and Engineering
Keywords vindskyddsskivor, Våtrumsskivor, fuktrörelse, oorganiska byggskivor, välvning, svällning, saltlösning, klimatbox, fibercement, fibergips, våtrumsgips, magnesiumoxid, Wet room boards, wind break boards, moisture movement, inorganic construction boards, warping, swelling, salt solution, climate box, cement-bonded particle board, fiber gypsum, wet room gypsum, magnesium oxide.
Document type Professional qualifications (4 Years - )
Language Swedish
Supervisor Lars-Olof Nilsson
Supervisor Jörgen Falk

Bookmark and Share