Home

Search Results

Title Geofysiska IP-undersökningar och 3D-modellering av geofysiska samt geotekniska resultat i GeoScene3D, Sjöcrona Park, Helsingborg, Sverige
Alt. title Geophysical IP measurements and 3D modelling of geophysical and geotechnical results in GeoScene3D, Sjöcrona Park, Helsingborg, Sweden
Author/s Wictor Linders
Department/s Department of Geology
Full-text Available as PDF
Publishing year 2013
Abstract English The city of Helsingborg together with HSB, PEAB and Riksbyggen wants to construct apartment buildings in Sjöcrona Park in central Helsingborg, Sweden. Before a construction it is important to have good knowledge about geological conditions such as ground layer thickness, hydrogeology and if there are any clay weathered fracture zones that may affect the quality of the bedrock. To obtain a better estimation about these circumstances this study was carried out with geoelectrical time domain-IP measurements. By compiling information from the IP-measurements but also from geotechnical drillings and geoelectrical resistivity measurements from other studies a conceptual geological model and a 3D model in the computer program GeoScene3D could be created. The GeoScene3D model was produced by interpolations of layer surfaces and interpolation of a groundwater table. All interpolations were done by using Inverse Distance Weighting as interpolation method. The results showed that in the northern section of the elevated parts of Sjöcrona Park probably existed one fracture zone and one clay weathered fracture zone, both about 20 m wide, orientated in north west to south east direction. The results also indicated that the groundwater table was located in the bedrock in the central, elevated, parts of the park and in the ground layers in the low-altitude parts. The data quality from the geoelectrical measurements was low because of frozen ground. The number of points needed to obtain excellent interpolation results was also too low. In order to achieve a better perception about the geology and hydrogeology in Sjöcrona Park it would be interesting to carry out more geophysical and geotechnical investigations.
Abstract Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning
Helsingborgs Stad vill i samarbete med HSB, PEAB och Riksbyggen exploatera Sjöcrona Park i centrala Helsingborg, Sverige, med flerbostadshus. Inför en exploatering är det viktigt att ha god kunskap om geologiska förhållanden så som tjockleken på jordens lager, grundvattnets egenskaper och om det finns sprickzoner eller lervittrade sprickzoner i berget som finns under jorden. För att få en bättre bild av dessa faktorer genomfördes i denna studie markundersökningar med inducerad polarisation (IP).
IP-undersökningar räknas till gruppen geoelektriska undersökningsmetoder vilket är en gren inom geofysiken. Vid IP-mätningar förs ström ned i marken och polarisationsförmågan (förmågan att laddas upp elektriskt) mäts. Det traditionella användningsområdet för IP-mätningar har varit för malmletning inom gruvindustrin då många brytvärda geologiska fyndigheter ger tydliga utslag vid IP-mätning. I modern tid har undersökningsmetoden börjat uppmärksammas allt mer inom miljösektorn för sin goda förmåga att upptäcka och karakterisera avfallsdeponier. IP-mätning kan även användas vid bergbyggnadsarbeten då det går att lokalisera lervittrade sprickzoner bestående av berg av sämre kvalitet.
Resultaten från IP-mätningarna vägdes samman med information från geotekniska borrningar och geoelektriska resistivitetsmätningar från tidigare studier. En geologisk modell samt en 3D-modell i datorprogrammet GeoScene3D tillverkades. Resultaten klargjorde att det i det nordliga avsnittet av Sjöcrona Parks högst lokaliserade delar troligtvis finns en sprickzon och en lervittrad sprickzon. Båda bedömdes vara 20 m breda och orienterade i nordvästlig-sydöstlig riktning. Resultaten visade även att grundvattenytan var placerad i berggrunden i parkens högst belägna avsnitt och i jordlagren i de lågt placerade delarna. De geoelektriska mätningarnas datakvalitet var på grund av rådande tjäle dålig. För att få en bättre uppfattning om geologin och hydrogeologin i Sjöcrona Park skulle det vara intressant med fler geofysiska och geotekniska undersökningar.
Abstract Swedish Helsingborgs Stad vill i samarbete med HSB, PEAB och Riksbyggen exploatera Sjöcrona Park i centrala Helsingborg, Sverige, med flerbostadshus. Inför en exploatering är det viktigt att ha god kunskap om geologiska förhållanden så som jordlagermäktigheter, hydrogeologi och om det finns sprickzoner eller lervittrade sprickzoner i berggrunden som påverkar bergkvaliteten. För att få en bättre bild av dessa faktorer genomfördes i denna studie geoelektriska mätningar med tidsdomän-IP. Resultaten från IP-mätningarna vägdes samman med information från geotekniska borrningar och geoelektriska resistivitetsmätningar från tidigare studier. En konceptuell geologisk modell samt en 3D-modell i datorprogrammet GeoScene3D tillverkades. Modellen i GeoScene3D skapades genom interpolation av lagerytor och interpolation av en grundvattenyta, samtliga med interpolationsmetoden Inverse Distance Weighting. Resultaten klargjorde att det i det nordliga avsnittet av Sjöcrona Parks högst lokaliserade delar troligtvis finns en sprickzon och en lervittrad sprickzon. Båda bedömdes vara 20 m breda och orienterade i nordväst-sydöstlig riktning. Resultaten visade även att grundvattenytan var placerad i berggrunden i parkens högst belägna avsnitt och i jordlagren i de lågt placerade delarna. De geoelektriska mätningarnas datakvalitet var på grund av rådande tjäle dålig. Dessutom var antalet punkter för att erhålla tillfredsställande interpolationer för få. För att få en bättre uppfattning av geologin och hydrogeologin i Sjöcrona Park skulle det vara intressant med fler geofysiska och geotekniska undersökningar.
Subject Earth and Environmental Sciences
Keywords tidsdomän-IP, GeoScene3D, geofysik, modellering, geophysics, timedomain-IP, modelling, Sjöcrona Park, Helsinborg, Scania
Document type Bachelor Degree
Language Swedish
Supervisor Dan Hammarlund
Supervisor Mattis Johansson
Additional info Extern handledare: Mattis Johansson, SWECO Environment, Malmö

Bookmark and Share