The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Intimitetens Omvandling och Relationsanarkistiska Strategier: en kritisk läsning av Anthony Giddens Intimitetens Omvandling

Author

 • Ludvig Moritz

Summary, in Swedish

I vårt moderna samhälle är sättet vi organiserar intima relationer på föremål för offentlig diskussion och statt i förändring. Detta skriver Anthony Giddens om i boken Intimitetens omvandling (1992). På senare tid har en relationsform som kallas för relationsanarki (RA) vuxit fram. Mitt syfte är efter en kritisk läsning av Giddens undersöka relationen mellan hans teori och RA som praktik och erfarenhet. Som kontrast eller nyansering av Giddens tas också Zygmunt Bauman upp. Efter en inledande presentation av Giddens och Bauman och kritik av dessa, presenteras Pierre Bourdieus begrepp habitus vilket är användbart då det kombinerar känslighet för yttre strukturer med ett visst individuellt handlingsutrymme, och därigenom möjliggör förändring. Därefter undersöks diskussioner som förts på ett internetforum där RA diskuteras, och ur dessa identifieras olika samtalsämnen. De ämnen som är mest frekvent förekommande väljes ut för analys, dessa är strategier, praktiker, relationen till omvärlden, politik/feminism samt ord/begrepp. Som analytiskt verktyg används hermeneutik. Analysen visar på stora likheter mellan de praktiker och erfarenheter som diskuteras och Giddens teorier om den rena relationen och sammanflödande kärlek. Den kritik av Giddens optimism gällande den rena relationens möjligheter som kritiserats visar sig välgrundad. Vårt handlande påverkar inte bara oss själva utan också vår omgivning, och att organisera sina intima relationer på icketraditionella sätt tvingar människor i omgivningen till oönskad självreflektion av något de alltid tagit för givet.

Department/s

Publishing year

2009

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences

Keywords

 • Anthony giddens
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu
 • Habitus
 • Rena Relationen
 • Intimitet
 • Relationsanarki
 • Sociology
 • Sociologi

Supervisor

 • Carl-Göran Heidegren