Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Föredömligt folk förvandlar Gränsland till Europaland - Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006

Author

 • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen bedrivs en narrativ medieanalys av hur den svenska rapporteringen om Ukraina sett ut mellan januari 2004 och mars 2006 utifrån sex rikstäckande tidningar. Genom kvantitativa och kvalitativa metoder och med hjälp av ett ramverk av de teoretiska begreppen stereotyper, berättelser och diskussionen om "den Andre" i Europa, urskiljer och diskuterar jag ett antal huvudteman i bilden av Ukraina. De dominerande huvudteman i rapporteringen är den orange revolutionen, diskussionen om Ukraina i relation till öst och väst i Europa, historiska referenser och ekonomiska möjligheter.

Bilden av Ukraina är förvånansvärt homogen i de olika tidningarna. Jag urskiljer en långsamt förändrad bild av Ukraina ? med den orange revolutionen som vändpunkt ? där landet går från att betraktas som ett Gränsland till ett Europaland. Den orange revolutionen ledde även till en kvantitativ ökning av rapporteringen om och referenserna till landet. Svenska media är positivt inställd till ukrainskt EU-medlemskap och det ukrainska folket framställs homogent som modigt, föredömligt och väststrävande. Tidningarna riktar skarp kritik mot rysk inblandning i Ukrainas politik. Generellt är kunskaperna om Ukraina relativt undermåliga och rapporteringen sensationsbetonad, men efter den orange revolutionen märks en förbättrad kvalitet och djupare analyser i rapporteringen. I samband med denna utveckling har stereotyperna delvis förändrats och blivit mer positiva, men samtidigt avtagit i omfattning. Rapporteringen utgår ofta från ett svenska perspektiv med ämnen som intresserar svenska läsare och som bekräftar en svensk identitet.

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences
 • History and Archaeology

Keywords

 • Contemporary history (since 1914)
 • Humaniora
 • Humanities
 • "den Andre"
 • berättelser
 • nationell identitet
 • stereotyper
 • dagstidningar
 • svensk press
 • medieforskning
 • orangea revolutionen 2004
 • orange revolution
 • Sovjetunionen
 • Östeuropa
 • Ukraina
 • Ryssland
 • Nutidshistoria (från 1914)
 • Press and communication sciences
 • Journalistik
 • media
 • kommunikation

Supervisor

 • Barbara Törnquist-Plewa