The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"THE AUDIENCE DOES ALL THE WORK" En kognitiv studie av åskådares filmförståelse

Author

 • Janna G. Spanne

Summary, in English

Filmskapare har unika hantverksmässiga kunskaper om hur man påverkar mänskliga kognitiva processer för att uppnå önskade effekter på åskådaren. Om dessa kunskaper blev systematiserade med hjälp av empirisk forskning, skulle de kunna komma till nytta även inom vetenskapliga discipliner där man intresserar sig för människans kognition.

I denna uppsats kombineras analysen av två filmsekvenser med ett experiment i vilket åskådarnas ögonrörelser filmades och personerna fick svara på frågor om sina intryck av filmen. Resultaten tyder på att människor framför allt blir medvetna om sådana intryck som liknar verkligheten, t.ex. karaktärers personlighet och beteende, snarare än sådant som rör filmens form. Dessa fynd diskuteras i ett allmänt kognitivt perspektiv och ytterligare empiriska undersökningar föreslås för att studera samspelet mellan filmen och åskådaren.

Summary in English:

Through their craft, film artists have unique insights into methods of influencing human cognitive processes to achieve desired impact on the spectator. If these insights could be systematized by means of empirical research, they could be of great use even to scientific disciplines that examine human cognition.

In this thesis, the analysis of two film sequences is combined with an experiment in which spectators? eye movements were recorded and the participants were asked to evaluate their impressions of the film. The results indicate that humans are primarily aware of impressions that resemble the real world, such as the characters? personalities and behavior, rather than matters of film form. These findings are discussed in a perspective of general cognitive science, and further empirical studies of the interaction between the film and the spectator are suggested.

Department/s

Publishing year

2006

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Philosophy and Religion
 • Arts and Architecture

Keywords

 • Philosophy of special sciences
 • Filmvetenskap
 • Cinema theory and history
 • eye tracking in film studies
 • film and "The Media Equation"
 • character depiction in film
 • film spectators
 • cognitive film theory
 • empirical film studies
 • Särskilda vetenskapers filosofi

Supervisor

 • Anders Marklund (Ph D)