Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tonala och temporala avvikelser hos svenska inlärare av franska

Author

 • Olof Sandgren

Summary, in Swedish

I denna uppsats har jag fortsatt den ndersökning av svenska inlärare av franska som påbörjades i min C-uppsats. Avsikten har varit att studera om de språkliga avvikelser från den franska normen som upptäcktes i den förra studien kvarstår även denna gång då studien inte längre gäller vokaldurationer utan istället det tonala förloppet och final förlängning.

Svenska inlärares prosodiska konstruktioner har studerats och jämförts med mönstret för fransktalande referenspersoner. Antagandet var att man skulle kunna observera tydliga, och därtill likartade, avvikelser från den franska normen - avvikelser som eventuellt skulle kunna härledas till det svenska modersmålet och de prosodiska skillnaderna mellan språk med betoningsbaserad respektive stavelsebaserad rytm. Informanterna utgjordes av två grupper av svenska inlärare av franska, den ena med informanter som enbart lärt sig franska i svensk skolmiljö och den andra med inlärare som därutöver under en period även vistats i en franskspråkig omgivning. Tydliga avvikelser från den franska normen märktes för samtliga svenska informanter men någon inbördes gruppering bland inlärarna kunde inte noteras. Resultatet tyder på stark påverkan från modersmålet - sannolikt orsakad av svårigheter att helt frigöra sig från svenskans prosodiska mönster.

Det faktum att de inbördes skillnaderna mellan de båda svenska inlärargrupperna är små tyder dessutom på att informanterna är ännu starkare präglade av de tonala egenskaperna i modersmålet än av de temporala aspekterna - vilket leder till att man kan dra slutsatsen att de tonala egenskaperna är ännu svårare att vänja sig av med.

Publishing year

2003

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Främmandespråksinlärning
 • Franska språket
 • Svenska språket
 • Intonation
 • Frasering
 • Modersmålsbundenhet
 • Språkinlärning
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Supervisor

 • Joost van de Weijer
 • Susanne Schötz