Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Globalisering och dess konsekvenser

Author:
  • Åsa Vindal
Publishing year: 2005
Language: Swedish
Document type: Student publication for professional degree (Master's level)

Summary

Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva globaliseringens inverkan och samverkan på ett antal olika områden, nämligen&semic historiskt, nationalstatens, internationellt, individens och juridikens. För att kunna beskriva utvecklingen ställer jag i de fyra sista delområdena upp en fråga per område som jag sedan besvarar sist i varje kapitel. Inledningsvis börjar jag dock med en historisk redogörelse över globaliseringens framväxt såväl ur ett allmänt som ur ett rättsligt perspektiv. Detta för att lägga en nödvändig fond för den fortsatta diskussionen. I kapitlen om nationalstaten, den internationella utvecklingen och individen ställer jag socialdemokratisk teori mot liberal och komparerar dem då jag besvarar frågan i avsnitten sammanfattning och slutsats. I det avslutande kapitlet om juridikens globalisering däremot, har jag inte kunnat finna tillräckligt med underlag för att kunna göra en komparation och istället har jag valt att föra en allmän diskussion i avsnittet sammanfattning och slutsats. De slutsatser jag måste dra om globaliseringens påverkan idag och på den framtida utvecklingen är att såväl socialdemokrater som liberaler är eniga om att vi går mot en framtid med delad makt, där såväl nationalstater som internationella organisationer med mera får vara delaktiga i beslutsprocesserna och där individens valfrihet över sitt eget liv blir allt större. Denna maktdelning och individualism sätter givetvis också sina spår i juridiken och även där går utvecklingen i riktning mot en större pluralism och morgondagens juridik kommer att vara resultatet av en moralunderstödd beslutsprocess istället för som många gånger idag påbud ovanifrån.

Keywords

  • Law and Political Science
  • Rättshistoria

Other

  • Kjell Å Modéer