Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Identitetsutveckling på avvägar: om identitet och depression under de sena tonåren

Author:
  • Gustav Pinelo Engqvist
  • Matti Cervin
Publishing year: 2011
Language: Swedish
Document type: Student publication for professional degree (Master's level)

Summary

Trots att tonårstiden för många är ett livsskede präglat av oro och nedstämdhet är kunskapen om tonårsdepressioner relativt liten. Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella samband mellan identitetsutveckling och depressiv problematik under de sena tonåren. Ett identitetsteoretiskt frågeformulär (Dimensions of Identity Development Scale) översattes till svenska. Formuläret uppvisade, i ett urval av svenska gymnasieelever (N = 82), hög reliabilitet och hög extern och intern begreppsvaliditet. En grupp kliniskt deprimerade tonåringar (N = 26) från psykiatriska öppenvårdsmottagningar i södra Sverige jämfördes med en kontrollgrupp bestående av gymnasieelever utan känd depressiv problematik. Den kliniska gruppen uppvisade, jämfört med kontrollgruppen, signifikant lägre nivåer av adaptivt identitetsutforskande, signifikant lägre nivåer av identifikation med identitetsrelaterade ställningstaganden och signifikant högre nivåer av ångestfyllt och ruminativt identitetsutforskande. De deprimerade tonåringarna hade jämfört med de icke-deprimerade tonåringarna i avsevärt lägre grad utvecklat fullbordade identiteter och befann sig i betydligt högre grad i det maladaptiva identitetstillståndet identitetsförvirring. Resultaten visar att ett brett identitetsperspektiv kan bidra till ökad förståelse för tonårsdepression.
Although many adolescents experience depressive symptoms relatively little is known about the development and maintenance of adolescent depression. The purpose of the present study was to examine possible links between identity formation and depressive problems during late adolescence. A five-process identity formation questionnaire (Dimensions of Identity Development Scale) was translated into Swedish. In a sample of high school students (N = 82) the questionnaire showed high reliability and high internal and external construct validity. A group of clinically depressed adolescents (N = 26) and a control group of high school students with no depressive problems (N = 26) was compared with regard to identity formation. The clinical group demonstrated significantly lower levels of adaptive identity exploration, significantly lower levels of identification with identity commitments and significantly higher levels of ruminative identity exploration than did the control group. The depressed adolescents were also to a much higher degree than the non-depressed adolescents classified as identity diffused and to a much lower degree classified as having developed an achieved identity. The results show that a broad identity perspective can contribute to the understanding of adolescent depression.

Keywords

  • Social Sciences
  • Adolescence
  • Depression
  • Exploration
  • Commitment
  • Identity

Other

  • Per Johnsson (Docent, prefekt)