The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården

En intervjustudie.

Author

  • Veronica Gunnarsson
  • Marika Håkansson
  • Nathalie Tedensjö

Summary, in English

Det behövs mer kunskap om hur mödrahälsovården bemöter homosexuella kvinnor. Studiens syfte var att undersöka homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården. Nio kvinnor rekryterades via snöbollsmetoden för personliga intervjuer baserade på en intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Via kvalitativ innehållsanalys framträdde fyra teman; tankar, känslor och upplevelser kring föräldraskapet, att bli bekräftad och positivt bemött, negativt bemötande och omgivningen som stöd och resurs. I resultatet framkom att barnmorskornas bemötande upplevdes som tryggt och professionellt, men att kvinnorna även mött okunskap och heteronormativitet inom mödrahälsovården. Homosexuella kvinnor önskar bemötas med kunskap, intresse och utan fördomar. Att anpassa barnmorskornas utbildning, förändra föräldrautbildningen samt könsneutralisera mödrahälsovårdens informationsmaterial och broschyrer kan vara ett led i att möta homosexuella kvinnors behov och önskemål.

Publishing year

2010

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Medicine and Health Sciences

Keywords

  • upplevelse, homosexuell, vänta barn, mödrahälsovård.

Supervisor

  • Jimmie Kristensson