Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ryska adverb : en studie i grammatikalisering

Author

 • Ringaile Trakymaite

Summary, in Swedish

Denna uppsats har ett tvåfaldigt syfte – dels att diskutera grammatikaliseringens teori och de viktigaste teoretiska problem som denna teori adresserar i fråga om språkutvecklingen; dels att försöka applicera den teoretiska del av grammatikali-sering som man kallar för subjektiviseringsprocess (process of subjectivisation) på en del av de moderna ryska adverb som är motiverade av adjektiv, i sin tur deriverade från substantiv. Studien är baserad på två språkdatabaser: en rysk korpus, som är skapad vid Uppsala Universitet - därför benämnd Uppsala Corpus, UC 1) - samt en korpus ryska intervjutexter, utarbetad vid Tübingens Univer-sitet, TIC som är del av en större databas över ryska texter (Russian Text Corpora) 2). Dessa två har valts för att följa utvecklingen i både tal- och skriftspråket. UC omfattar sakprosa och skönlitterära texter, medan TIC innehåller intervjuer och därför återspeglar det talade språket bättre.

1) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.slaviska.uu.se/korpus.htm.
2) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/korpora.html.

Department/s

Publishing year

2006

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • grammatikalisering
 • adverb
 • subjektivisering
 • ryska
 • ordklass
 • interjektion
 • predikativer
 • gradadverb
 • наречие
 • части речи
 • междометия
 • предикативные наречия
 • категория состояния
 • деепричастие
 • grammaticalization
 • intensifier
 • adverbial predicates
 • interjection
 • Russian

Supervisor

 • Lars Steensland