The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ekonomiska incitament i primärvården - en jämförande studie mellan Sverige och Nederländerna

Author

  • Sara Lundin

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är att jämföra ekonomiska incitament för patienter och vårdgivare att konsumera och producera vård i primärvården i Sverige och Nederländerna och dess konsekvenser för vårdutnyttjande och kostnader. Fokus ligger på patientavgifter och ersättningsmodeller för allmänläkare i primärvården. Länderna skiljer sig åt i såväl patientens egenbetalning, ersättning till läkare och konkurrens bland försäkringsgivare.

Utifrån Principal-Agent-teori och försäkringsteori undersöks de teoretiska incitamenten för patienter och vårdgivare i länderna och jämför sedan dessa med de kostnader och vårdutnyttjande som finns i respektive land. Min slutsats är att det i Nederländerna finns starkare incitament att producera såväl som konsumera vård hos allmänläkare men också att undvika specialistvården. I linje med teorin görs fler allmänläkarbesök i Nederländerna än Sverige. Att det i Sverige görs färre besök till allmänläkare kan förklaras av att incitamenten är svagare både för läkare och patient att göra besök i allmänvården samt att undvika specialistvård. Kostnaden för allmänläkarvård är dock högre i Sverige. En möjlig förklaring till detta är att ersättningssystemet i Nederländerna ger högre produktivitet. Även om de totala vårdkostnaderna är högre i Nederländerna än Sverige blir slutsatsen i uppsatsen att dessa inte kan förklaras av incitamentsskillnader i primärvården.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences
  • Business and Economics

Keywords

  • Agency-teori
  • Ersättningsmodeller
  • Moralisk risk
  • Sjukvård

Supervisor

  • Margareta Dackehag