The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jämställdhetsbacklash i krisens Spanien? : en intervjustudie av spanska feministers upplevelser av jämställdheten idag

Author

  • Madeleine Forsberg

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att studera ifall det pågår en jämställdhetsbacklash i Spanien genom att utföra kvalitativa intervjuer med spanska kvinnliga feminister om hur de upplever jämställdheten samt kvinnors situation i landet över tid, vilket kommer sättas i en vidare historisk kontext. Vidare redogörs även för den ekonomiska krisen och dess samband med jämställdhetsutvecklingen och det nya lagförslaget om inskränkning av abortlagen. I uppsatsen har främst identitetsstudier och den narrativa metoden använts för att tolka intervjupersonernas utsagor samt koppla tolkningen samman med rapporter och övrigt material. Undersökningen som gjorts i uppsatsen visade att intervjupersonerna har delade uppfattningar gällande de upplevda situationen idag och att krisen medfört både positiva och negativa konsekvenser. Positiva effekter upplevdes vara ökad reflektion bland medborgarna, medan negativa effekter främst rörde kvinnors situation i den personliga och offentliga sfären som ändrats under krisen. Uppsatsens slutsats är att den ekonomiska krisens effekter generellt sett har upplevts inverka på jämställdheten och kvinnors situation, samt att Spanien idag har en jämställdhetsbacklash.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • ekonomisk kris
  • backlash
  • Spanien
  • jämställdhet
  • abort
  • EU
  • europastudier

Supervisor

  • Agnes Malmgren