The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Rumänien som turistland : en komparativ studie av attityder i tryckta reseguider

Author

  • Linnéa Hulthén

Summary, in Swedish

Denna kandidatuppsats behandlar Rumänien som turistmål och undersöker med hjälp av metafor- och visuell textanalys hur landet framställs, med syfte att försöka svara på om diskursen har påverkats av europeiseringsprocesser och EU-medlemskap och hur den i så fall förändrats under de senaste decennierna. Det undersökta materialet består av reseguider utgivna på svenska och engelska, som i skrivande stund finns tillgängliga på svenska bibliotek. Som utgångspunkt för uppsatsens diskussionsdel ligger ett par hypoteser, formade av en aspekt av europeisk identitet och påstådda vinster för den Europeiska Unionens nyare medlemsstater.

Undersökningens resultat bekräftar delvis de antagna hypoteserna om en förändrad attityd i framställningen men väcker på samma gång flera nya frågor, bland annat om politisk kontext och subjektivitet hos författarna, vilka diskuteras i uppsatsens femte kapitel. Slutsatsen blir att det går att se en skillnad i hur Rumänien framställs som turistmål och att den tydligaste kontrasten ligger mellan den senast utgivna boken (från 2013) och den som utgavs tjugo år tidigare. Den nyare förmedlar i större utsträckning en positiv bild av Rumänien, men de mönster denna uppsats avslöjar öppnar snarare för vidare forskning i ämnet än representerar hela sanningen då det skulle krävas en betydligt mer omfattande studie för att lyckas kartlägga en allmän uppfattning om ett land.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences
  • Cultural Sciences

Keywords

  • Rumänien
  • reseguide
  • EU
  • diskurs
  • metaforanalys

Supervisor

  • Eleonora Narvselius