Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Arbetsrytm från ett språk till ett annat : en fallstudie om rytmöverföring i översättningen till svenska av Isaac Rosas roman La mano invisible

Author

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen tar avstamp i det föga utforskade område som översättning av prosarytm utgör. En fallstudie görs på romanen La mano invisible av den spanske författaren Isaac Rosa med syfte att undersöka i vilken utsträckning rytmen har kunnat överföras i den svenska översättningen. Mot bakgrund av den ringa forskning som finns kring prosarytm generellt görs en sammanställning av element med rytmiserande effekt som sedan ligger till grund för själva studien. Tre delundersökningar görs där den första utreder vari källtextens rytm består. Här visas att olika rytmtekniker används varierande genom hela texten och att rytmen tydligt samverkar med det som gestaltas för att ge uttryck för det som romanen vill förmedla. Den andra delundersökningen är en kvantitativ undersökning av den grafiska rytmen på ett större texturval i källtexten och måltexten, med syfte att se om det skett förändringar i de rytmelement som präglar hela texten och som går att kvantifiera. Resultaten visar att förändringar har gjorts på den övergripande nivån: måltexten har färre små skiljetecken och fler stora. En av slutsatserna är att måltexten har fler grafiska meningar men längre segment inom den grafiska meningen. Ofta är det inte språkspecifika skillnader som avgör utan det verkar finnas en tendens till normalisering av meningsbyggnad och interpunktion. I den sista delundersökningen görs en näranalys av en utvald passage där överföringen av samtliga rytmelement analyseras mer detaljerat. Generellt har mycket av rytmen översatts enligt den imitativa strategi som översättaren verkar ha följt, men näranalysen visar ändå att en relativt stor andel rytmelement inte har överförts där anledningarna ömsom är skillnader i språken, ömsom förbiseende av rytmen. Om liknande förändringar görs i stora delar av dessa rytmiska passager så blir konsekvensen att läsaren inte lika starkt känner arbetarnas mentala och arbetets fysiska rytm vilka är romanens ledmotiv. Slutsatsen dras att medvetenheten om rytm är av yttersta vikt vid översättning av prosa.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Annakarin Thorburn
 • arbetsrytm
 • Den osynliga handen
 • Isaac Rosa
 • La mano invisible
 • prosarytm
 • rytmelement
 • översättning.

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)
 • Ingela Johansson