Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lille Luis och galenpannan : hanteringen av spanskt diminutiv vid översättning till svenska

Author

Summary, in Swedish

Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av
undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet visar att den översättningsstrategi som dominerar vid översättning av spanskt diminutiv är att endast översätta diminutivets huvudord till svenska, och den följs sedan av strategin att översätta diminutivet till ett framförställt
diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet. Undersökningen har även visat att nära hälften av de diminutivöversättningar som undersökts leder till förlust av den diminutiva funktionen.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • ekvivalens
  • översättningsstrategi
  • suffix
  • översättning
  • spanskt diminutiv
  • förlust

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)
  • Ingela Johansson