Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Gästarbetare eller arbetsmigrant? : en lingvistisk-kvantitativ studie om vardagskommunikation och stereotypbildning i Ryssland

Author

  • Henrik Toremark

Summary, in Swedish

Ryssland är världens näst största mottagarland för invandring och den ryska allmänheten oroas över inflödet av legal och illegal arbetskraft från främst de postsovjetiska länderna. Denna sociolingvistiska studie undersöker fyra uttryck som antas användas för att rubricera arbetsmigranter; gastarbajter, trudovoj migrant, uzbek och tjurka. Rubriceringar av arbetsmigranter antas bära denotativa och konnotativa innebörder som bidrar till att skapa och förstärka attityder gentemot arbetsmigrantgruppen. Med utgångspunkt i internationell och rysk forskning undersöks den ryska allmänhetens attityd gentemot arbetsmigranter inom kontexterna brottslighet och gränsskydd samt social och ekonomisk otrygghet. För att ringa in rubriceringarnas direkta och indirekta innebörder studeras begreppens kontextförekomst inom ramarna för en ordboks- och mediekorpusanalys. Studiens huvudmoment utgörs av en enkätundersökning som avser att mäta attityden förknippad till vart och ett av begreppen. Enkätanalysen påvisar att gastarbajter, trudovoj migrant och uzbek, vars denotativa laddning är neutral, ofta förknippas med en negativ attityd, särskilt vid kommunikation som rör brottslighet. Begreppet tjurka är, trots en starkt negativ denotativ laddning, neutralt laddat i vardagsspråk inom den ”ryska gruppen”. Med hjälp av en kombinerad problematisering av korpus- och enkätundersökningen dras slutsatsen att rubriceringar med neutral denotation kan ha en negativ konnotation om de ofta förekommer i en negativ kontext och vice versa.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Anastasia Karlsson (researcher)