The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Vi måste veta mer om politik för att förstå" : En undersökning av två politiska texter ur ett andraspråksperspektiv

Author

  • Sara Jerre
  • Hannah Sallhag

Summary, in Swedish

Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida webbtexter hos ett inkluderande, politiskt parti fungerar som kommunikativt verktyg ur ett andraspråksperspektiv. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns specifika aspekter i texterna som andraspråksbrukare upplever som svåra och har svårt att ta till sig, vilket vi antar utifrån tidigare forskning om andraspråk. Vi undersöker sedan hur texterna i sådana fall skulle kunna förändras för att bli mer begripliga ur ett andraspråksperspektiv. Materialet består av två texter från Vänsterpartiet Malmös webbsida som analyserats utefter en modell för brukstextanalys. I studien används en metodologisk triangulering med användartester, intervjuer med andraspråksbrukare och analys av resultaten på användartesterna. Resultaten visar att informanterna hade svårt att förstå de båda texterna på grund av de konstruktioner och språkliga strukturer som förekom i texterna och som också tidigare forskning visat är problematiska ur andraspråksperspektiv. Även informanternas förkunskaper och förmåga att göra inferenser i texterna påverkade läsförståelsen. Texternas svårighetsgrad och höga krav på läsarens förkunskaper gör att andraspråksbrukare exkluderas från att ta del av den information som egentligen är ämnad för allmänheten. Analysresultaten visar att ett tillgänglighetsarbete med texterna i hög grad är nödvändigt.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • svenska som andraspråk
  • ordförståelse
  • läsförståelse
  • textanalys
  • begriplighet

Supervisor

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)