The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

”Det finns ju så många kulturer. Det är jättesvårt.” : En studie om aspekten kulturell kontext i text som är anpassad för andraspråksbrukare.

Author

  • Anna Folkesson

Summary, in Swedish

Kulturell kontext lyfts allt oftare som en viktig aspekt vid textanpassning för andraspråksbrukare. I den här studien har kulturell kontext, som begrepp och fenomen, undersökts och problematiserats närmare. Studien har genomförts med kvalitativa metoder i form av litteraturstudier och intervjuer med andraspråksbrukare. I resultatet av detta framgår det att begreppet kulturell kontext i dagsläget är problematiskt på flera sätt. Framför allt blir det problematiskt att tala om kulturell kontext eftersom det saknas aktuell forskning som lutar sig på tidsenliga teoretiska ramar. Dessutom gör avsaknaden av en djupare diskussion kring vad kulturell kontext är och hur det skulle kunna särskiljas från andra begrepp det svårt att göra det praktiskt användbart. Avslutningsvis finns det också en problematik kring begreppet eftersom det lutar sig på ett så stort och mångfasetterat grundbegrepp som kultur. Innan kulturell kontext börjar användas som parameter vid textanpassning måste vi alltså fråga oss: vad är kultur?

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • kulturell kontext
  • andraspråksbrukare
  • förkunskaper
  • kultur
  • läsförståelse
  • textanpassning

Supervisor

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)