The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erfarenheter av arbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS) bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

Author

  • Morgan Johansson
  • Åke Svensson

Summary, in Swedish

Att få ett arbete eller en sysselsättning är en viktig del i rehabiliteringen av individer med psykisk funktionsnedsättning. Den amerikanska arbetsrehabiliteringsmetod IPS (Individual Placement and Support) är den metod Karlskrona kommun använts sig av under några år. Individen sätts snabbt i arbete med avtalsenlig lön och med stöttning av en jobbcoach. Studien belyser individers upplevelser och erfarenheter av IPS. Det är en kvalitativ intervjustudie där datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer. 11 personer med psykisk funktionsnedsättning och som arbetar/praktiserar i Karlskrona Kommun deltog. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultaten visar att personer som genomgår IPS beskriver (i) en känsla av att de bidrar till samhället, (ii) en större ekonomisk frihet, och (iii) större socialt nätverk. Vidare framkommer att stöttning från en jobbcoach är grundläggande för varje deltagare. Sammanfattningsvis ger undersökningen empiriskt stöd för att IPS ger individer med psykisk funktionsnedsättning en bättre tillvaro.

Publishing year

2017

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Medicine and Health Sciences

Keywords

  • Induvidual Placement and Support
  • Jobbcoach
  • Supported employment
  • Arbetsrehabiliterring

Supervisor

  • Bengt Svensson