The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Likvärdig bedömning - en utopi. En kvalitativ studie om gymnasiesvensklärares bedömningar av tre elevtexter.

Author

  • Rebecca Nelsson

Summary, in Swedish

Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom
nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga. Vad en
lärare anser motsvarar kunskapskraven för de högre betygen anser kanske inte en annan
lärare. En likvärdig bedömning blir därför inte helt lätt att uppnå eftersom bedömningar utgår
från lärares individuella tolkningar av kunskapskraven. Studiens syfte är därför att undersöka
hur svensklärare bedömer elevtexter från kursen Svenska 3 för att vidare kunna urskilja om
det råder någon bedömarvariation mellan lärarna. Detta undersöks genom att sju svensklärare
bedömer tre elevtexter från Svenska 3; varje elevtext bedöms således sju gånger. Till sin hjälp
har lärarna skrivuppgiftsinstruktionen som eleverna har skrivit sina texter utifrån samt en
bedömningsmatris. Resultatet visar att lärarna ofta bedömer olika. Detta kan bero på att de
tolkar kunskapskraven olika och/eller för att de inte vet vad de olika begreppen, i
kunskapskraven, innebär. Det råder en bedömarvariation lärarna emellan, vilket resulterar i att
en helt likvärdig bedömning är svår att uppnå. Förslag på hur likvärdig bedömning kan
uppnås är sambedömning där lärarna tillsammans bedömer en text, och inte individuellt.

Publishing year

2017

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • kunskapskrav
  • svensklärare
  • bedömning
  • likvärdig bedömning
  • bedömningsaspekter

Supervisor

  • Henrik Rahm