The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer

Author

  • Elin Nordahl
  • Ebba Isacsson
  • Ulf Gustavsson

Summary, in Swedish

Examensarbetets titel: Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer
Seminariedatum: 2018-01-12
Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Ulf Gustavsson, Ebba Isacsson & Elin Nordahl
Handledare: Stefan Sveningsson
Nyckelord: Chefsarbete, chefsaktiviteter, nätverkande, relationer, värdeskapande,
Syfte: Syftet med studien är att undersöka och nyansera vad en chefs nätverksrelationer innehåller som skapar värde i chefsarbetet.
Metod: För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ fallstudie genomförts med semistrukturerade intervjuer. Studien har tagit en socialkonstruktionistiskt och tolkande utgångspunkt och bygger på en iterativ induktiv arbetsprocess.
Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån tidigare forskning inom området för
chefsarbete. Första avsnittet ger en beskrivning om vad chefsarbete innebär för att sedan gå vidare in på chefsaktiviteten nätverkande.
Empiri: Studiens empiri har samlats in genom intervjuer med tre chefer från olika företag och branscher.
Resultat: Studien ger bidrag till området chefsarbete genom att identifiera vad en
nätverksrelation kan innehålla för att bygga värdefulla nätverk. Nätverk bygger på relationer och det har identifierats att relationerna bör innehålla förtroende, tillgänglighet, ärlighet samt gemensam värdegrund för att möjliggöra att en chef får värde ut från sina nätverk. Genom resultatet ger studien verktyg till cheferna som de kan använda i sitt nätverkande.

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Business and Economics

Keywords

  • Chefsarbete
  • chefsaktiviteter
  • nätverkande
  • relationer
  • värdeskapande

Supervisor

  • Stefan Sveningsson