The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Retorikundervisning i demokratins tjänst

Author

  • Sandra Ekman
  • Sandra Holmgren

Summary, in Swedish

Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. Genom en innehållsanalys synliggörs retorikteorins demokratiska potential, vilken utgörs av två framträdande perspektiv på retorik: att föra sin talan och att förhålla sig kritiskt. Därefter undersöks genom kvalitativa djupintervjuer hur denna potential speglas upp i praktiken. Undersökningen visar att lärarna inte ser retorikteorins potential ur ett större perspektiv, utan endast tar fasta på att eleverna ska kunna föra sin talan. Därmed missar de retorikteorins analytiska perspektiv, och eleverna går miste om ett kritiskt förhållningssätt. Slutligen, i uppsatsen, ger vi förslag på hur svensklärare kan arbeta för att i högre utsträckning integrera retorik och det demokratiska uppdraget i sin undervisning. Vår förhoppning är att denna undersökning och dess resultat ska nå ut till aktiva svensklärare, rektorer och huvudmän, för att på så sätt erbjuda dem ett potentiellt underlag, genom vilket de i högre utsträckning skulle kunna utbilda elever till aktiva demokratiska samhällsmedborgare.

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • retorik
  • demokrati
  • rhetorica utens
  • rhetorica studens
  • skolans demokratiska uppdrag
  • retorikundervisning

Supervisor

  • Anders Sigrell (Prof.)