The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Synd att det ena ska utesluta det andra" : lärarperspektiv på svenskämnets estetiska dimensioner

Author

 • Mattias Ahlberg Franzén

Summary, in Swedish

I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och teaterlärares individuella ämnestradition till stor del är väldigt lika. De estetiska dimensionerna av svenskämnet finns i svensklärarnas individuella ämnestradition, men denna uppfattning realiseras inte på grund av ett fokus på betyg och bedömning av såväl elever, skola och samhälle. Teaterlärarnas ämnestradition och undervisning skulle kunna bidra till att återföra många av de estetiska dimensionerna, som svensklärarna upplever försvunnit sedan Gy11, tillbaka in i svenskämnet.

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • svenskämnet
 • teaterämnet
 • gymnasieskolan
 • estetiska lärprocesser
 • ämnestradition
 • styrdokument
 • läsförståelse
 • språkutveckling

Supervisor

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)