Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

"Synd att det ena ska utesluta det andra" : lärarperspektiv på svenskämnets estetiska dimensioner

Author:
 • Mattias Ahlberg Franzén
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och teaterlärares individuella ämnestradition till stor del är väldigt lika. De estetiska dimensionerna av svenskämnet finns i svensklärarnas individuella ämnestradition, men denna uppfattning realiseras inte på grund av ett fokus på betyg och bedömning av såväl elever, skola och samhälle. Teaterlärarnas ämnestradition och undervisning skulle kunna bidra till att återföra många av de estetiska dimensionerna, som svensklärarna upplever försvunnit sedan Gy11, tillbaka in i svenskämnet.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • svenskämnet
 • teaterämnet
 • gymnasieskolan
 • estetiska lärprocesser
 • ämnestradition
 • styrdokument
 • läsförståelse
 • språkutveckling

Other

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)