The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ett lättläst uppslagsverk : om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla texter

Author

  • Aina Jarn

Summary, in Swedish

”Ett lättläst uppslagsverk – om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla artiklar” undersöker åtta av Nationalencyklopedins enkla artiklar. Den tar avstamp i att NE enkel riktar sig till personer som brukar anses vara i särskilt behov av lättlästa texter. Uppsatsen går igenom vad lättläst innebär för olika grupper enligt läsforskningen, och gör sedan en läsbarhetsanalys enligt Hellspongs modell. Syftet är att analysera läsbarheten hos några texter ur NE enkel. Resultatet visar två huvudsakliga problem: dels att många av författarna skriver korta meningar på bekostnad av konnektivbindning och rytm, dels att ordvalet tenderar att bli överförenklat och otydligt.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • läsbarhetsanalys
  • läsbarhet
  • lättläst
  • Nationalencyklopedin
  • uppslagsverk
  • encyklopedier

Supervisor

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)