Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kunskapskraven i praktiken : en studie av svensklärares uppfattningar om kunskapskraven i Lgy 11

Author:
 • Isabelle Karlsson
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Full text:
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur lärare upplever att kunskapskraven i svenska på gymnasienivå fungerar som arbetsredskap i deras dagliga arbete. Med lärares dagliga arbete menas planering, bedömning och betygssättning utifrån kunskapskraven. Lärarnas uppfattningar om kunskapskraven jämförs med deras upplevelser av betygskriterierna under Lpf 94. Dessutom jämförs lärarnas uppfattningar om kunskapskraven med hur det var tänkt att dessa kunskapskrav skulle fungera.
Studien utgår ifrån insamlat intervjumaterial från intervjuer med fem gymnasielärare i svenska som varit verksamma under både Lpf 94 och Lgy 11. Den slutsats som uppsatsen leder fram till är att uppfattningarna om kunskapskravens problem och förtjänster skiljer sig mycket åt mellan lärarna, vilket kan vara en indikation på att lärarna också tolkar kunskapskraven olika.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • betygssättning
 • bedömning
 • likvärdighet
 • Lgy 11
 • Lpf 94
 • grading
 • assessment
 • equivalence
 • svenska språket
 • svenskundervisning

Other

 • Sanna Skärlund (PhD student)