Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Tidsresor i klassrummet : fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur på gymnasiet

Author:
 • Sammy Vallgren
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

Föreliggande uppsats bygger på en undersökning vars syfte varit att utvärdera fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur i gymnasiekurserna svenska 2 och svenska 3. För att kunna uppfylla detta syfte har elever skrivit fanfiction med en novell som källtext. Jag har sedan undersökt elevtexterna för att ta reda på vad de väljer att imitera från källtexten samt vad det kan säga om elevernas litterära kompetens och hur den utvecklas. Jag har även, med hjälp av en enkät, undersökt vad eleverna ansåg om att skriva fanfiction samt vad de ansåg att de utvecklat. Resultatet av enkätundersökningen visar att eleverna i huvudsak ansåg att det var roligt och givande att skriva fanfiction. Många av dem ansåg att de utvecklat olika förmågor inom svenska språket, trots att de under skrivprocessens gång inte fått någon undervisning i och om dessa förmågor. Det har också blivit tydligt att en fanfictiontext berättar mycket om någons litterära kompetens, både vad gäller att uttrycka sig i skrift och att tolka och avkoda en skönlitterär text. Detta syns både i vad eleverna väljer att imitera från källtexten samt hur nära de håller sig den. Sammanfattningsvis fungerar fanfiction väl som bearbetningssätt av skönlitteratur på gymnasiet.
Translated title: Time-travel in the classroom – Fanfiction as a way to process fiction in upper secondary school.

The aim of this study was to evaluate the use of fanfiction as a way to process fiction in upper secondary school courses Swedish 2 and Swedish 3. To reach this aim students have been writing fanfiction based on a short story. I have then examined the students texts to see what they chose to mimic, what that can tell about their literacy and how it develops. I have also, via a form, examined what the students think about writing fanfiction and what they thought they have developed. The result of the form shows that most of them found it fun and rewarding to write fanfiction. Many of them said that they developed different abilities within the Swedish language, even though they didn’t get teaching within these aspects. It is also clear that a fanfiction text can show someone’s literacy, both regarding how to express oneself in written text and how capable someone is to interpret and decipher fiction. This is shown both in what the students chose to mimic and how close they are to the original text. The conclusion is that fanfiction is a good way to process fiction in upper secondary school.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • fanfiction
 • litterär kompetens
 • läsarskribent
 • fanfictionprocess
 • skrivdiskurser
 • läsa
 • kreativt skrivande
 • skriva
 • svenska språket
 • svenskundervisning

Other

 • Bibi Jonsson (Professor)