Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

"Man lär sig tänka på andra sätt när man läser..." : en fallstudie av en svensklärares undervisning med skönlitteratur för bildning

Author:
 • Jens Sahlin
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

I föreliggande arbete genomförs en fallstudie av en lärares undervisning med skönlitteratur. Syftet är att studera hur undervisning med skönlitteratur kan planeras och utföras på ett sådant sätt att den ligger i linje med Skolverkets skrivningar i ämnets syfte för svenska på gymnasiet. Som teoretiskt ramverk används Gunilla Molloys ämnesdidaktiska perspektiv, Judith Langers teorier om byggandet av föreställningsvärldar, Louise Rosenblatts begrepp estetisk och efferent läsning samt Rita Felskis tankar om textuell interaktion. Metoderna som används är intervjuer med läraren samt några av eleverna, observation av undervisningen samt dokumentanalys av några av läraren skapade dokument kopplade till det för studien aktuella arbetsområdet. Fallstudien visar att läraren med sin undervisning ger eleverna tillfälle att arbeta med skönlitteratur likt Skolverkets formuleringar. För att uppnå detta använder läraren främst ungdomsböcker. Detta tillåter eleverna att känna igen sig och därmed relatera till litteraturen, vilket möjliggör för dem att ta till sig det nya. Läraren gör en noggrann analys av den elevgrupp som undervisningen är upplagd för och premierar den didaktiska relationen mellan elev och ämne. Arbetsmomenten består av reflekterande skrivuppgifter och boksamtal, vilka understödjer elevernas reflektioner genom att de hela tiden uppmuntras att spegla sig själva i texten.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • svenska språket
 • gymnasieskolan
 • undervisning
 • skönlitteratur
 • bildning
 • kursplan
 • Skolverket
 • receptionsteori

Other

 • Anders Ohlsson (Professor)