Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

”Hjärtat slår och det känns som dom håller på att dö eller svimma” : en kvalitativ studie av hur lärare kan arbeta med talrädsla vid muntliga framställningar i svenskämnet i gymnasieskolan

”The heart beats and it feels like they are dying or fainting” : a qualitative study of how teachers can work with language anxiety in oral presentations in the Swedish subject at upper secondary school
Author:
 • Michelle Wandegren
 • Zenita Stokland
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

I denna uppsats står rädsla för att tala i fokus. Talrädsla belyses med retorikämnet som grund, och studien tar avstamp i den svenska gymnasieskolan. Syftet med studien är att ta fram ett handfast material för hur svensklärare på gymnasieskolan kan arbeta med talrädda elever. För att uppnå syftet genomförs en litteraturstudie, där handböcker som behandlar området talrädsla studeras. I dessa handböcker används tips på arbetssätt och övningar att använda vid talrädsla. Vidare genomförs intervjuer med åtta gymnasielärare i ämnet svenska, som får svara på frågor om deras arbetssätt vid muntliga framställningar och ge konkreta tips på övningar för talrädda elever. Litteraturstudien får tillsammans med intervjuer med gymnasielärare i ämnet svenska utgöra resultatet för studien. Resultatet är uppdelat i arbetssätt att använda före, under och efter muntlig framställning. Huvudsakligen visas att det finns många konkreta arbetssätt och övningar att använda före muntlig framställning. Ett stort fokusområde är att successivt förbereda eleverna och att utsätta dem för deras rädsla för att de ska vänja sig. Under muntlig framställning är det viktigt att vara en god åhörare för att den som presenterar ska känna sig hörd på ett positivt sätt, men också för att åhörarna ska kunna finna goda exempel att stoppa i sin copia. Det som kan göras efter muntlig framställning visar sig ensidigt handla om feedback med fokus på det positiva. I studiens avslutande del förs en diskussion där några arbetssätt ställs mot varandra. Vi presenterar också en tabell som står för vårt handfasta material för hur det går att arbeta med talrädsla i gymnasieskolan.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • talrädsla
 • talängslan
 • retorik
 • muntlig framställning
 • svenska språket
 • gymnasieskolan
 • svenskundervisning
 • language anxiety
 • rhetoric
 • presentation
 • Swedish language
 • upper secondary school

Other

 • Anders Sigrell (Prof.)