Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ordförståelse i SVA03 och SVE03 : en jämförelse

Author

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen redogör för en jämförelse av ordförståelsen hos L1- och L2-elever och urvalsgruppen har varit elever som läser gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. Syftet var att studera skillnaderna grupperna emellan, både kvantitativt och kvalitativt, samt kopplingen till informanternas läsvanor. Metoden som användes för ordförståelsen är kvantitativ och bestod av ett ordförståelsestest i enkätform, medan kvalitativ metod användes i intervjuer av två elever, en L1- och en L2-talare. De intervjuade markerade ord de inte förstod i en text de läste, för att stämma av urvalet av ord som användes i enkäten. Resultaten visar att L2-elevers ordförståelse ligger något under L1-elevernas, vilket motbevisar den hypotes jag hade om att en utjämning mellan grupperna kan ha skett beroende på allmänt sjunkande läsvanor. Viss skillnad kan skönjas; framför allt var det fler L1-talare som nådde de högsta resultaten. Undersökningen visar en koppling mellan antal lästimmar per vecka och höga resultat på ordförståelsetestet, men det finns undantag bland informanterna. Resultaten motiverar ett fortsatt medvetet fokus på både lästräning för att berika ordförståelsen och explicit undervisning av ordkunskap och strategier för ordförståelse i såväl SVA som SVE-kurserna.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • svenska som andraspråk
  • ordförståelse
  • läsvanor

Supervisor

  • Frida Splendido