The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

Author

  • Susanne Karlsson

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur andraspråkstalare uppfattar innehållet i lättlästa nyhetsartiklar. Undersökningen utgår från teorier om andraspråksinlärning i allmänhet och ordinlärning i synnerhet. Materialet består framförallt av enkäter som har besvarats av andraspråkstalare samt lärare inom sfi. Dessa båda grupper fick läsa utvalda artiklar från 8 sidors webbplats för att identifiera svårigheter i texterna. Resultatet visar att lättlästa nyheter på 8 sidor överlag fungerar bra för andraspråkstalare. Det kan dock diskuteras hur pass utvecklande artiklarna är för andraspråksinlärning. Lättläst bör kanske främst ses som ett steg på vägen för andraspråkstalare för att så småningom uppnå en högre språkbehärskningsnivå.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)