The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

Author

  • Anders Löfgren

Summary, in Swedish

I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. Alla förekomster av engelska direktlån och hybridlån registrerades samt ordens ordklasstillhörighet och eventuella metaspråkliga markörer. Därutöver undersöktes hur stor andel och vilka av de engelska importorden som med tiden har kommit att etableras i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), för att därigenom försöka förutse vilka samtida engelska importord som kan förmodas bli aktuella för etablering i den kommande femtonde upplagan av SAOL. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier om engelskans inflytande och ligger i linje med vad flera andra undersökningar har konstaterat, nämligen att inflödet av engelska importord i det svenska skriftspråket är tämligen konstant, dock något högre i specialgenrer som datortidskrifter.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • importord
  • lånord
  • engelskan i svenskan
  • direktlån
  • hybridlån
  • främmande ord

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)