The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

Author

 • Agnes Simonsen

Summary, in Swedish

Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas
Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera
översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av
källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). Utmärkande drag för texterna tas upp,
bland annat det poetiska språket, meningsbyggnaden, intertextualiteten, och bruket av tempus.
Sedan följer ett kapitel där överväganden inför översättningen diskuteras och vilka strategier
som valdes. Detta avsnitt leder över i en översättningskommentar där själva problemområdet
tempus analyseras. Ruiz använder sig frekvent av tempusväxling, vilket kunde utgöra ett
översättningsproblem, särskilt i kombination med tempuset perfekt, som visade sig kunna
vara svåröversatt från spanska till svenska. Olika översättningslösningar diskuteras; den
globala översättningsstrategin var imitativ, men även funktionella lösningar användes.
Översättningen jämförs även med den danska översättningen av verket, Langrendsskiløberen,
vilket bidrog med nya perspektiv. En slutsats som kan dras är att tempus i skönlitteratur inte
är så lätt som det först kan verka; författare till skönlitteratur har stor frihet i hur de växlar
mellan tempus, och anledningen till tempusväxlingen kan ofta vara oklar. En annan slutsats är
att perfekt kan uppträda på helt skilda sätt på svenska och på spanska vilket försvårar en
imitativ strategi.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Lucas Ruiz
 • El esquiador de fondo
 • tempus
 • perfekt
 • tempusväxling
 • översättning
 • litterära översättningar

Supervisor

 • Ingela Johansson
 • Henrik Rahm