The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Down, down to Goblin-town — En kontrastiv studie av översättningen av verser i J.R.R. Tolkiens The Hobbit

Author

 • Hannes Jansson Möller

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks översättning av verser från engelska till svenska. Texten som ligger till grund för undersökningen är J.R.R. Tolkiens The Hobbit. Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel som presenterar författaren, översättarna och deras respektive karriärer. Efter en redogörelse för materialet och urvalsprocessen analyseras de tre befintliga svenska översättningarna i en kvantitativ och en kvalitativ analys, med tillhörande teoriavsnitt som grundar sig på ordböcker och böcker om metrik och lyrikanalys. Fokus ligger på versernas strukturella mönster och återgivningen av dem, och syftet är att jämföra översättningarna med källtexten samt att uppdaga strategier och tendenser hos översättarna. Grunden i den kvantitativa analysen utgörs av 12 mekaniskt utvalda strofer från hela boken (var femte strof, från början till slut). Rimstrukturen i dessa strofer presenteras i en tabell för att hitta mönster, likheter och skillnader, vilka sedan framhävs och diskuteras i jämförelse med källtexten. Sedan presenteras och diskuteras allitterationer inom samma material på samma sätt och med samma syfte. Därefter kommer ett sammanvägande avsnitt där resultaten av båda kvantitativa delanalyser diskuteras för att skapa en helhetsbild av översättningarna. Efter denna sammanvägning presenteras den kvalitativa analysen, där två hela versenheter analyseras utefter ett tolkningsunderlag bestående av ett antal frågeställningar. I den kvalitativa analysen ligger fokus mer på det lexikala och tematiska innehållet samt återskapande av atmosfär och stämning. Det mest tydliga resultatet av undersökningen är att avståndet till källtexten har krympt över tid; de senare översättarna är mer källtexttrogna än den första, både i fråga om innehåll och form.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • vers
 • rim
 • Tolkien
 • rimband
 • rimflätning
 • översättning
 • strof
 • allitteration
 • assonans

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)