The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Litteraturens roll i gymnasieskolan - En intervjustudie om svensklärares litteraturval

Author

  • Linnea Brink

Summary, in Swedish

Litteratur är en del av kärnan i svenskämnet. Det fastställs av Skolverkets ämnesplan för svenska (Gy11). Vilken litteratur som ska läsas regleras dock inte och lärare har därmed stort svängrum i valet av litteratur. Jag undersöker hur lärare genomför urvalet och i fokus står teman som litteratursyn och bildning. Studien syftar därmed till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet svenska ser på litteraturens roll och hur de utifrån deras uppfattning resonerar kring och motiverar sitt val av skönlitteratur i klassrummet.
Åtta intervjuer med svensklärare visar att det finns stor variation i hur litteraturundervisning bedrivs. Det har också framkommit att motståndet mot läsning från elevers sida är stort och att lärare anpassar sitt texturval med hänsyn till detta. I förlängningen innebär det att elever inte tränas i att utveckla sin läsförståelse. En av anledningarna till det stora motståndet mot läsning tycks vara brist på koncentration, vilket i sin tur är en konsekvens av ett ökat medialiserat samhälle.
Vidare pekar resultaten på att lärares uppfattningar om litteraturens roll är skild. Så är även lärares uppfattning om vad bildning är och hur det hänger samman med litteraturundervisning.

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Litteraturval
  • bildning
  • litteratursyn
  • gymnasieskolan.

Supervisor

  • Bibi Jonsson (Professor)