Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Andra upplagan

Author:
Publishing year: 2003
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Andra upplagan
Document type: Book
Publisher: Carlsson Bokförlag

Summary

Skolan är en institution som syftar till att förändra eleverna och deras handlande på en rad olika sätt. Själva meningen med skolans verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras skolans maktutövning ur fem olika aspekter:— skolans människoförflyttande maktutövning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig där under en lång följd av år och leder också till att det uppstår en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad;

— skolans kunskapsdefinierande maktutövning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att skärpa elevens mentala närvaro i skolan;

— skolans tidsorganiserande maktutövning inordnar elevernas individuella tidtabeller i en social tidtabell och ger dem ett tidsvanemönster som bidrar till samordningen av det moderna samhällslivet;

— skolans människodefinierande maktutövning inordnar elevernas mognad och utveckling i ett mönster där den generaliserade genomsnittseleven härskar;

— skolans människoförändrande maktutövning syftar till att frambringa ett handlingsmönster hos eleverna som är anpassat till de vuxnas system, tänkande, värderingar och moral.Från dessa utgångspunkter försöker författaren ställa och besvara en del barnsliga frågor som vuxenlivets rutiner och vanemönster bidrar till att rationalisera bort: Varför måste alla gå i skolan?; Varför måste barn lära sig det som de vuxna vill?; Varför får inte var och en själv bestämma över sin kunskap?; Varför går man inte i skolan på natten? Varför börjar man inte i skolan när man är 25 år gammal?

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences
 • maktutövning
 • skoltvång
 • människodefinition
 • människoförändring
 • människoförflyttning
 • institution
 • utbildning
 • kunskap
 • makt
 • sociology
 • utbildningssociologi
 • sociologi
 • skolplikt
 • kunskapsdefinition
 • skolforskning
 • tidsorganisering
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences

Other

Published
 • ISBN: 9172035803