Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Explaining Agricultural Yield Gaps in Cameroon

Publishing year: 2013
Language: English
Pages:
Document type: Dissertation
Publisher: Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Summary

Increasing food production is a key step towards attaining food security in Cameroon. For the last half century, increase in production has been achieved by bringing more land under cultivation. In consequence of competition for land between agriculture and other uses that particular route to increasing production to meet the country’s growing demand is now limited. The alternative is to increase yields on land already being cultivated. The question then is by how much can this yield be increased? In addition, it is necessary to understand what are the main obstacles to narrowing the gap between actual yields and potential yields?

This thesis uses a mixture of quantitative and qualitative methods to explore these questions. The results show that there are large yield gaps between actual yields and maximum attainable yields for major food crops in Cameroon. These yield gaps are principally due to agronomic factors and not biophysical factors. Small-scale farmers are knowledgeable about the reasons behind these yield gaps and reasons for low agricultural production in general. These small-scale farmers are vulnerable to shocks such as floods and droughts. Support in a variety of forms can buffer yields and food production from such shocks.

A key requirement for narrowing the yield gap would be the implementation of better nutrient management strategies to restore the declining productivity of soils. Given current socio-economic and environmental conditions, reliance on inorganic forms of fertilization is unlikely to be a feasible option. Sustainable intensification with an emphasis on organic agriculture offers significant benefits and promise for closing the yield gap. State support would be indispensable in creating an enabling environment for implementing and sustaining the above system. There is also need to re-design the socio-economic framework of small-scale agricultural practice in which gendered differences in access to production resources and opportunities are reduced, and farmers are included as meaningful stakeholders in agricultural decision-making processes.
Popular Abstract in Swedish

Ökad livsmedelsproduktion utgör ett viktigt steg för att uppnå livsmedelssäkerhet i Kamerun. Under det senaste halvseklet har ökningen av produktionen i huvudsak uppnåtts genom ökad uppodling. Till följd av ökad konkurrens om marken från jordbruket och andra sektorer är dessa möjligheter till ökad produktion, för att möta landets växande efterfråga nu begränsad. Alternativet är att öka avkastningen på den mark som redan odlas. Frågan som ställs i denna avhandling är därför hur mycket avkastningen kan öka? Dessutom är det nödvändigt att förstå vad de huvudsakliga hindren är för att minska klyftan mellan verklig och potentiell avkastning.

I avhandlingen används en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att utforska dessa frågor. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan existerande och potentiell avkastning på viktiga livsmedelsgrödor i Kamerun. Skillnaderna beror främst på agronomiska snarare än biofysiska faktorer. Resultaten visar även att småskaliga jordbrukare har god kunskap om orsakerna till både avkastningsgapen och den låga jordbruksproduktionen i allmänhet. De småskaliga jordbrukarna är utsatta för chocker som översvämningar och torka. Rätt institutionellt och strukturellt stöd skulle kunna lindra konsekvenserna av dessa för livsmedelsproduktionen och avkastningen.

En viktig förutsättning för att minska avkastningsgapet är bättre växtnäringsplanering för att återställa jordarnas sjunkande produktivitet. Med tanke på nuvarande socio-ekonomiska och miljömässiga förhållanden, kan det ökande beroendet av oorganisk gödning inte anses vara en lämplig strategi. En hållbar intensifiering med betoning på ekologiskt jordbruk erbjuder betydande fördelar i att överbrygga avkastningsgapet. Statligt stöd är en förutsättning för att att genomföra och upprätthålla ett sådant jordbrukssystem. Det finns också behov av att förändra den socio-ekonomiska kontexten för småskaliga jordbruksmetoder där könsrelaterade skillnader i tillgång till produktionsresurser minskas, och där jordbrukare ingår som viktiga intressenter i de beslutsprocesser som berör jordbruket.

Disputation

2013-05-03
13:00
Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, 221 00 Lund, Sweden
 • David Dent (Doctor)

Keywords

 • Physical Geography
 • agricultural management
 • agricultural production
 • Cameroon
 • crop suitability
 • food security
 • small-scale
 • sub-Saharan Africa
 • sustainable intensification
 • vulnerability
 • yield gaps

Other

Published
 • BECC
 • Lennart Olsson
 • ISBN: 978-91-85793-34-1