Explaining Agricultural Yield Gaps in Cameroon

Author

Summary, in English

Popular Abstract in Swedish

Ökad livsmedelsproduktion utgör ett viktigt steg för att uppnå livsmedelssäkerhet i Kamerun. Under det senaste halvseklet har ökningen av produktionen i huvudsak uppnåtts genom ökad uppodling. Till följd av ökad konkurrens om marken från jordbruket och andra sektorer är dessa möjligheter till ökad produktion, för att möta landets växande efterfråga nu begränsad. Alternativet är att öka avkastningen på den mark som redan odlas. Frågan som ställs i denna avhandling är därför hur mycket avkastningen kan öka? Dessutom är det nödvändigt att förstå vad de huvudsakliga hindren är för att minska klyftan mellan verklig och potentiell avkastning.

I avhandlingen används en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att utforska dessa frågor. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan existerande och potentiell avkastning på viktiga livsmedelsgrödor i Kamerun. Skillnaderna beror främst på agronomiska snarare än biofysiska faktorer. Resultaten visar även att småskaliga jordbrukare har god kunskap om orsakerna till både avkastningsgapen och den låga jordbruksproduktionen i allmänhet. De småskaliga jordbrukarna är utsatta för chocker som översvämningar och torka. Rätt institutionellt och strukturellt stöd skulle kunna lindra konsekvenserna av dessa för livsmedelsproduktionen och avkastningen.

En viktig förutsättning för att minska avkastningsgapet är bättre växtnäringsplanering för att återställa jordarnas sjunkande produktivitet. Med tanke på nuvarande socio-ekonomiska och miljömässiga förhållanden, kan det ökande beroendet av oorganisk gödning inte anses vara en lämplig strategi. En hållbar intensifiering med betoning på ekologiskt jordbruk erbjuder betydande fördelar i att överbrygga avkastningsgapet. Statligt stöd är en förutsättning för att att genomföra och upprätthålla ett sådant jordbrukssystem. Det finns också behov av att förändra den socio-ekonomiska kontexten för småskaliga jordbruksmetoder där könsrelaterade skillnader i tillgång till produktionsresurser minskas, och där jordbrukare ingår som viktiga intressenter i de beslutsprocesser som berör jordbruket.

Topic

 • Physical Geography

Keywords

 • agricultural management
 • agricultural production
 • Cameroon
 • crop suitability
 • food security
 • small-scale
 • sub-Saharan Africa
 • sustainable intensification
 • vulnerability
 • yield gaps

Status

Published

Supervisor

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-85793-34-1

Defence date

3 May 2013

Defence time

13:00

Defence place

Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, 221 00 Lund, Sweden