The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lärobokstext i sfi-undervisning på D-nivå : en studie av hur väl texter i sfi-läromedel förbereder eleven inför möte med det svenska samhällets texter efter avslutad sfi-undervisning

Author

  • Anna Grytzell

Summary, in Swedish

I detta examensarbete har jag undersökt tre texter ur läromedel på sfi-utbildningens D-nivå för att se hur väl texternas utformning är upplagda för att hjälpa eleven att nå målet att kunna läsa och förstå främst klarspråksanpassad text i det svenska samhället efter avslutad sfi-utbildning. Jag har undersökt texterna med hjälp av lexikogrammatisk textanalys och Klarspråkstestet samt tittat på dem utifrån litteratur om hur lärobokstext traditionellt är utformad. Resultaten visar att de tre texternas utformning är väl lämpad för ändamålet att lära eleven att läsa och förstå texter i det svenska samhället: texterna har både klarspråkliga och mer byråkratiska språkliga drag som passar väl in på den teori om läroboksutformning som jag utgår från i examensarbetet. Det förbereder eleven för att läsa klarspråksanpassad text, vilket är målet med sfi-utbildingen, men också icke-klarspråksanpassad myndighetstext – ett slags text som hen kommer att påträffa när hen verkar i det svenska samhället efter avslutad sfi-utbildning.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)