The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Med sikte på upplösningen : en jämförande studie av fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes ”The Fall of the House of Usher”

Author

 • Peter Jarlvik

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. Översättningsanalysen föregås av en text- och stilanalys, i vilken novellens stilbärande drag exemplifieras och novellens komposition förklaras med hänvisning till Poes teorier om novellkonst. Översättningsanalysens första del ägnas åt översättarnas hantering av källtextens mest framträdande stildrag: upprepningar, hopningar och olika typer av metaforiska uttryck. Den andra delen fokuserar på huruvida översättarna har återskapat den särpräglade effekt som Poe sökte uppnå. Metoden är genomgående kvalitativ och består av näranalyser av utvalda exempel ur källtexten. I studien framkommer att de undersökta översättningarna uppvisar en stor stilistisk spännvidd, som inte kan förklaras av tidpunkten för översättningarna utan snarare tycks bero på översättarnas olika stilideal. Vidare sker en viss normaliseringsprocess i samtliga översättningar, om än i mycket varierande grad.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Edgar Allan Poe
 • stil
 • stilistik
 • översättarstilar
 • nyöversättning
 • enhetskrav
 • författartrohet
 • källtexttrohet
 • normalisering
 • upprepning
 • hopning
 • besjälning
 • personifikation

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)