Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Visiting address: Medicon Village, Byggnad 402 A, Lund
Postal address: Scheelevägen 2, 22363 Lund
Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.