Betoningsorsakade durationsökningar för svenska inlärare av franska : en studie av två inlärargruppers vokaldurationer

Author

 • Olof Sandgren

Summary, in Swedish

I denna uppsats har jag velat undersöka om de prosodiska skillnaderna mellan svenskan och franskan kan förklara de avvikelser från den franska normen som återfinns hos nästan alla svenska inlärare av franska, i det närmaste oberoende av hur länge man har studerat språket. Jag ville studera om skillnaderna kunde härledas till olikheterna mellan de båda rytmiska språktyperna stress-timing och syllable-timing, där svenskan anses tillhöra den förra och franskan den senare. I hur stor utsträckning påverkar modersmålet inlärning och produktion av ett andraspråk? Den undersökning jag har gjort syftade till att se om de rytmiska olikheterna mellan svenskan och franskan har märkbara effekter på hur betoning realiseras. Förhoppningen var att skillnaderna skulle vara särskilt påtagliga vid just betoning beroende på de skiljande realiseringssätten i franskan och svenskan. Informanterna utgjordes av två grupper av svenska inlärare av franska där den ena uteslutande lärt sig franska i Sverige och den andra även lärt sig språket under vistelse i Frankrike eller annat franskspråkigt land. Informanternas resultat jämfördes med franska referenspersoners och visade ett klart mönster. Tydlig påverkan från det svenska modersmålet märktes för samtliga informanter och i synnerhet för den inlärargrupp som endast lärt sig franska här i landet.

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Främmandespråksinlärning
 • Franska språket
 • Svenska språket
 • Prosodi
 • Vokallängd
 • Språkinlärning
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Supervisor

 • Joost van de Weijer
 • Elisabeth Zetterholm