Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Betoningsorsakade durationsökningar för svenska inlärare av franska : en studie av två inlärargruppers vokaldurationer

Author

 • Olof Sandgren

Summary, in Swedish

I denna uppsats har jag velat undersöka om de prosodiska skillnaderna mellan svenskan och franskan kan förklara de avvikelser från den franska normen som återfinns hos nästan alla svenska inlärare av franska, i det närmaste oberoende av hur länge man har studerat språket. Jag ville studera om skillnaderna kunde härledas till olikheterna mellan de båda rytmiska språktyperna stress-timing och syllable-timing, där svenskan anses tillhöra den förra och franskan den senare. I hur stor utsträckning påverkar modersmålet inlärning och produktion av ett andraspråk? Den undersökning jag har gjort syftade till att se om de rytmiska olikheterna mellan svenskan och franskan har märkbara effekter på hur betoning realiseras. Förhoppningen var att skillnaderna skulle vara särskilt påtagliga vid just betoning beroende på de skiljande realiseringssätten i franskan och svenskan. Informanterna utgjordes av två grupper av svenska inlärare av franska där den ena uteslutande lärt sig franska i Sverige och den andra även lärt sig språket under vistelse i Frankrike eller annat franskspråkigt land. Informanternas resultat jämfördes med franska referenspersoners och visade ett klart mönster. Tydlig påverkan från det svenska modersmålet märktes för samtliga informanter och i synnerhet för den inlärargrupp som endast lärt sig franska här i landet.

Publishing year

2002

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Främmandespråksinlärning
 • Franska språket
 • Svenska språket
 • Prosodi
 • Vokallängd
 • Språkinlärning
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Supervisor

 • Joost van de Weijer
 • Elisabeth Zetterholm