The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tjänstemannens ansvar i sin anställning

Author

  • Canela Skyfacos

Summary, in English

Denna uppsats behandlar tjänstemannens ansvar i sin anställning. Enkelt sätt kan man säga att detta ansvar består av tre huvudområden. Det straffrättsliga, disciplinära samt det skadeståndsrättsliga ansvaret. Då Sverige under år 1976 avskaffade tjänstemannaansvaret kom tjänstemannens ansvar att starkt avkriminaliseras, likaså kom det personliga skadeståndsansvaret kraftigt att inskränkas. Anledningen till denna reform var att så långt som möjligt försöka efterlikna de privat arbetsrättsliga förhållandena för dem som var statligt anställda. Innan reformen genomfördes kunde i princip varje fel eller försummelse i tjänsten leda till ansvar för tjänstefel. Då detta inte längre ansågs rimligt omarbetades lagstiftningen. Då det gäller det disciplinära ansvarssystemet som regleras i Lagen om Offentlig anställning är det i stor utsträckning fråga om förseelser som lika väl kan förekomma i anställningsförhållanden inom den privata sektorn. Men man har valt att inom den offentliga sektorn att lösa dessa problem genom en särskild lagstiftning som innefattar olika disciplinära åtgärder, bl.a. löneavdrag och varning. En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. I vissa situationer kan också såväl avskedande som uppsägning bli aktuellt enligt bestämmelserna i LAS. Då en tjänsteman grovt åsidosatt sina åligganden mot sin arbetsgivare kan denna enligt Lagen om Anställningsskydd, avskedas. I andra fall, om arbetsgivaren anser sig ha saklig grund för uppsägning kan så ske, enligt samma lag. Saklig grund kan innebära att arbetstagaren upprepade gånger tilldelats varning enligt LOA men ändå inte ändrat sitt beteende. En statligt anställd arbetstagare kan i sin tjänst göra sig skyldig till brott i samband med sin tjänstgöring. Dessa regleras i brottsbalkens 20 kap. Här är det i huvudsak fråga om tre olika brottstyper, tjänstefel, mutbrott samt brott mot tystnadsplikten. Inte att förglömma är dock att en tjänsteman kan göra sig skyldig till andra brott som uppräknas i brottsbalken, såsom trolöshet mot huvudman, bedrägeri osv. vilka kan leda till grund för uppsägning, trots att dessa har begåtts utanför tjänsten. Skadeståndsansvaret kan sägas vara utarbetat så att huvudansvaret för en tjänstemans misstag ligget på det allmänna. Det allmännas skadeståndsansvar är relativt brett, och gäller för gärningar som begåtts vid myndighetsutövning eller har ett nära samband. Det kan gälla allt från klara misstag till felaktig myndighetsinformation. Det allmänna har dock en möjlighet att återkräva detta ansvar från en tjänsteman. Staten kan trots att det är högst ovanligt regressa sitt skadestånd mot den handlande tjänstemannen. Denna rätt är inte exklusiv för staten utan gäller för alla arbetsgivare och regleras i 4 kap 1 § Skadeståndslagen.

Department/s

Publishing year

2008

Language

Swedish

Document type

Student publication for professional degree (Master's level)

Topic

  • Law and Political Science

Keywords

  • Civilrätt; oklassificerad

Supervisor

  • Bengt Lundell