Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

[No dudo que] + «indicativo/subjuntivo» en la cláusula subordinada: Una investigación del modo verbal que sigue el verbo matriz [no dudo que]

Author

Summary, in Swedish

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilket modus som spansktalande använder i den underordnade satsen när den styrs av matrissatsen [no dudo /de/ que]. Om matrissatsen är nekande bör detta, enligt grammatiken, styra indikativ i den underordnade satsen, under förutsättning att talaren inte har för avsikt att förringa innehållet. Vår hypotes är emellertid att gängse bruk strider mot de grammatiska riktlinjerna, det vill säga att konjunktiv används efter nekad huvudsats även när avsikten inte är att bagatellisera bisatsens innehåll. Vår spekulativa teori är att detta sker på grund av matrisverbets grundbetydelse, som av sin natur uttrycker något hypotetiskt och ovisst, vare sig det står i jakande eller nekande form. Sålunda kan det inte heller vara ekvivalent med "estar seguro". För att bekräfta hypotesen kommer vi att använda oss av en enkätundersökning och av autentiska exempel från Corpus de Referencia del Español Actual (CREA). Slutsatser som kan dras av denna studie är att en majoritet av våra informanter föredrar att använda konjunktiv i den underordnade satsen, även när talaren inte har för avsikt att förringa bisatsens innehåll.

Department/s

Publishing year

2012

Language

Spanish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • no dudo que
 • no dudo de que
 • modo verbal
 • subjuntivo
 • indicativo
 • gramática española
 • lingüística
 • konjunktiv
 • indikativ
 • spansk grammatik
 • lingvistik

Supervisor

 • Carlos Henderson (Research fellow)