The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Litteratur i skolan - samma mål, olika möjligheter?

Author

  • Rickard Lennermo
  • Robert Lingstedt

Summary, in Swedish

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv identifierar vi i denna studie de aspekter som potentiellt påverkar svensklärares arbete med litteratur. Genom intervjuer med yrkesverksamma svensklärare har vi kartlagt deras uppfattningar och föreställningar om dessa påverkansfaktorer. Fokus ligger i studien på lärarnas retorik, alltså hur de påstår sig arbeta, snarare än på hur deras arbete ser ut i praktiken. I vår analys kommer vi fram till att svensklärares arbete med litteratur till stor del anpassas till elevernas läsvana och läsförståelse, genom bland annat det vidgade textbegreppet. Det existerar ingen samstämmighet bland våra informanter huruvida det räcker att läsa eller om vad eleven gör med det de läser krävs för en utvecklad läsförståelse. Däremot tycker alla våra informanter att läsning är viktigt. I vår avslutande diskussion kommer vi dessutom fram till vad svensklärare måste ta hänsyn till i sitt arbete, det vill säga ovan nämnda påverkansfaktorer. Dessa faktorer skapar individuella lärarkoder, som kan anses vara olika tillvägagångssätt för att uppnå de nationella målen. Även om målen är samma för alla skolor kan vi slutligen konstatera att förutsättningarna för svensklärare trots allt ser annorlunda ut på olika skolor, också inom samma kommun.

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • litteraturundervisning
  • lärarkoder
  • läsförståelse
  • ramfaktorteori
  • vidgat textbegrepp

Supervisor

  • Bibi Jonsson (Professor)