The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Litteraturläsningens förtjänster : en kvalitativ intervjustudie av svensklärares arbete med läsning och skönlitteratur på yrkesprogram

Author

  • Arwen-Sabat Abdullah Nader
  • Nemanja Karac

Summary, in Swedish

Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma svensklärare på gymnasieskolans yrkesprogram arbetar med läsning och skönlitteratur. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare där de fick beskriva och diskutera hur de betraktar skönlitteraturens roll, samt vilka val de gör gällande läsning av skönlitteratur och arbetssätt. Resultatet visar att svensklärarna starkt försvarar skönlitteraturens roll i svenskundervisningen. Det viktigaste motivet som lyfts fram är skönlitteraturens potentiellt befrämjande verkan på den personliga utvecklingen; informanterna vill att eleverna, med hjälp av skönlitteratur, ska ta del av andra världar. Resultatet visar även att verksamma svensklärare utformar sin undervisning om läsning och skönlitteratur utifrån flera ämneskonceptioner. Vidare visar vårt resultat att svensklärarna använder sig av högläsning och kortare texter för att väcka motivation och intresse för läsning av skönlitteratur. Slutligen visar resultatet att tre av de fyra intervjuade svensklärarna anser att Svenska 1 är tillräckligt för de elever som studerar vid ett yrkesprogram.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • läsning
  • gymnasieskolan
  • skolämnet svenska
  • skönlitteratur

Supervisor

  • Anna Clara Törnqvist