Litteraturläsningens förtjänster : en kvalitativ intervjustudie av svensklärares arbete med läsning och skönlitteratur på yrkesprogram

Author

Summary, in Swedish

Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma svensklärare på gymnasieskolans yrkesprogram arbetar med läsning och skönlitteratur. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare där de fick beskriva och diskutera hur de betraktar skönlitteraturens roll, samt vilka val de gör gällande läsning av skönlitteratur och arbetssätt. Resultatet visar att svensklärarna starkt försvarar skönlitteraturens roll i svenskundervisningen. Det viktigaste motivet som lyfts fram är skönlitteraturens potentiellt befrämjande verkan på den personliga utvecklingen; informanterna vill att eleverna, med hjälp av skönlitteratur, ska ta del av andra världar. Resultatet visar även att verksamma svensklärare utformar sin undervisning om läsning och skönlitteratur utifrån flera ämneskonceptioner. Vidare visar vårt resultat att svensklärarna använder sig av högläsning och kortare texter för att väcka motivation och intresse för läsning av skönlitteratur. Slutligen visar resultatet att tre av de fyra intervjuade svensklärarna anser att Svenska 1 är tillräckligt för de elever som studerar vid ett yrkesprogram.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • läsning
  • gymnasieskolan
  • skolämnet svenska
  • skönlitteratur

Supervisor

  • Anna Clara Törnqvist