The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ett lite eget ord: Bör rekommendationen för ordet egen ändras?

Author

  • Malin Landin

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns underlag i språkbruket för att ändra rekommendationen för hur ordet egen böjs i en possessiv konstruktion i singular och om det är rimligt att varianten egna klassas som ytterligare en korrekt variant. För att undersöka det gjordes en korpusundersökning i Korp och Retriever där hobbyskribenters och yrkesskribenters användning av varianten egna jämfördes. Sedan testades resultaten mot sex bedömningsgrunder för rekommendationer om språkriktighet. Dessutom gjordes en näranalys av språkprov som uteslöt att analogipåverkan från adjektiv påverkar användningen av varianten och att betydelsen ’egenartad’ används i språkproverna. Av resultatet från korpusundersökningen fastslogs att en stor andel hobbyskribenter och en liten andel yrkesskribenter använder varianten egna. Slutsatsen från undersökningen är att det finns bra belägg för att ändra rekommendationen för ordet egen i och med att varianten egna klarar tre av sex bedömningsgrunder väl, men att forskning om språkbrukares attityder gentemot varianten egna behövs.

Department/s

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Egen
  • språkriktighet
  • språkrekommendation
  • korpusundersökning

Supervisor

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)