The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

„Hier essen wir keine Krebsschnittchen“ Zu den gescheiterten Wortübersetzungen in Populärmusik aus Vittula von Mikael Niemi

Author

 • Tapio Honkanen

Summary, in Swedish

Sammandrag

Den som översätter bör vara välinsatt i både utgångsspråket och målspråket, men översättaren bör också vara hemmastadd i den miljö där berättelsens handling äger rum. Om dessa villkor inte är uppfyllda finns en risk för översättningsfel. Som översättningsfel kan man då betrakta ord vars översättning baseras på en felaktig språkanalys och sådana fria översättningar som förvränger berättelsens miljö.
Ett exempel på en delvis misslyckad översättning är den tyska versionen av Mikael Niemis Populärmusik från Vittula från 2002. I den nämnda boken finns 42 felöversatta ord. Det totala antalet felöversatta ord blir 85 om man tar hänsyn till att ett och samma fel kan förekomma flera gånger.
Översättningsfelen kan delas in i fem grupper. De största grupperna, som omfattar 83,3 % av samtliga översättningsfel, är: (1) fria översättningar, (2) språkliga missförstånd baserade på homonymi och polysemi och (3) förväxlingar av svenska ord. Antalet fel i dessa tre grupper är ungefär lika stort. Det kan betyda att de kognitiva processer som alstrar olika typer av översättningsfel kan vara identiska eller sammankopplade.
Intressant i sammanhanget är att översättaren i en intervju så sent som 2009 poängterat sin noggrannhet just i det aktuella översättningsarbetet och att en pro gradustudie i Finland (motsvarande D-uppsats) 2004 kommit till slutsatsen att åtminstone kapitlen 4, 11 och 20 är välöversatta.
Vid intervjutillfället har översättaren säkert inte varit medveten om översättningsfelen. Vad pro gradustudien beträffar upptäcker man att författaren inte analyserat sina resultat statistiskt utan endast gett sitt subjektiva omdöme om helheten. Registrerar man författarens omdöme för varje enskilt ord upptäcker man att 37,3 % av de analyserade orden i den tyska översättningen är otillfredsställande återgivna. Pro gradustudien har då statistiskt fått fram ett resultat som helt stödjer den slutsats som presenteras i denna studie.
Trots dessa allvarsamma tongångar anknyter studien på ett skämtsamt sätt till de böcker där man samlat språkliga fadäser från världens olika hörn (t.ex. Doug Lansky Signspotting 2005 och Bastian Sick Happy Aua 2007). I motsats till dessa böcker bildar de språkliga fadäserna i denna studie en helhet: de har sitt ursprung i en enda källa, de har producerats av en enda person under ett begränsat tidsrum.
Man bör också uppmärksamma att Populärmusik från Vittula är en kvalitetsroman med försäljningsframgångar i både Sverige och Tyskland. Berömmet har lett till att turister med egna ögon velat studera romanens skådeplatser i Pajala. För tyskars del kan besöket dock ha mynnat ut i förvåning och besvikelse: Pajala är inte en stad, husen är inte rökstugor, i skogar växer inte ädelgranar, ungdomarna dricker inte etan, karlarnas duktighet i supandets konst bedöms inte efter deras kräkningsförmåga och en rad andra obesannade egendomligheter baserade på felöversatta ord, som nu identifierats, analyserats och dokumenterats.

Department/s

Publishing year

2011

Language

German

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Erika Nyman
 • Pajala
 • Christel Hildebrandt
 • falsche Freunde
 • Populär Musik aus Vittula
 • Mikael Niemi
 • Populärmusik från Vittula
 • Översättningsstudie
 • Übersetzungsstudie
 • homonymi
 • polysemi
 • Homonymie
 • Polysemie
 • Tornedalen

Supervisor

 • Valéria Molnár