Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

”Förtrollade skottdagar” - De nordiska studentmötena och skapandet av den skandinaviska nationen

Author

Summary, in Swedish

Under artonhundratalet samlades hundratals studenter från de olika nordiska universiteten till så kallade studentmöten, under vilka de tillsammans manifesterade sin tro på ett enat Skandinavien, i samma anda som de nationella rörelserna i exempelvis Tyskland vid samma tid. Förvånansvärt nog har dessa studentmöten inte blivit lika uppmärksammade inom den svenska historieskrivningen som exempelvis det svenska nationsbygget. Naturligtvis är detta inte särskilt konstigt med tanke på att det var den svenska nationalismen som så småningom segrade över det skandinavistiska alternativet, men likväl kom skandinavismen att påverka den svenska utrikespolitiken och engagera många ynglingar som senare i livet kom att bli det svenska nationsbyggets fäder.

I denna magisteruppsats undersöks framför allt hur de skandinavistiska studentmötena gick till väga för att skapa en gemensam skandinavisk nation av de svenska, danska och norska ungdomar som kom dit. Detta genomfördes genom så kallade performativa ritualer, det vill säga ritualer som tjänade till att åstadkomma en förändring hos deltagarna. Genom interaktion med folket, processioner, standar, manskörssång och tal skapades en gemensamhetskänsla upp, inte bara mellan studenterna själva, utan även mellan studenterna och folket. Från att ha varit tre blev nu folken ett, eller i alla fall treeniga.

Häri pläderas främst för ett performativt, handlingsinriktat och interaktionistiskt perspektiv på nationalismen: nationalismens ritualer är tyvärr ofta förbisedda i forskningen till förmån för rena textstudier. Ofta reduceras folkets roll till passiva åskådare och mottagare av nationell propaganda. Här menar jag snarast att även åskådarna hade en viktig roll att fylla, särskilt för de de4ltagande studenterna som genom detta fick bevis på att de åtnjöt folkets stöd. Jag försöker även att göra upp med den ofta gängse uppfattningen om att de skandinavistiska studentmötena främst utgjorde tillfällen för studenterna att supa till: snarast var de också ett sätt för de tre folkens studenter att lära känna varandra, förenas i en massa och bli skandinaver vid möten som närmast kan liknas vid just ”förtrollade skottdagar”.

Department/s

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • History and Archaeology

Keywords

  • skandinavism
  • studentmöte
  • student
  • performativitet
  • nationalism
  • 1800-tal
  • ritual

Supervisor

  • Harald Gustafsson (professor)