The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Du borde skämmas för din horas skull!" – En genusvetenskaplig studie kring ära utifrån ärekränkningsbrott i det senmedeltida Stockholm

Author

 • André Ivarsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats behandlar normer och värderingar kring kvinnlig och manlig ära utifrån rättsliggjorda ärekränkningsbrott i Stockholm mellan åren 1474 och 1481. En kvantitativ metod i kombination med en hermeneutisk metod har använts för att komma fram till om ärekränkningarna tycks ha varit ett manligt eller kvinnligt fenomen under perioden. Resultatet visar en överrepresentation av män både när det gäller angripare och offer i ärekränkingsfallen. Samma metoder har använts för att undersöka vilka de vanligaste ärekränkande orden var under perioden samt hur dessa fördelar sig mellan könen. En vidare analys av resultatet har genomförts för att undersöka vad kvinnlig respektive manlig ära kretsade kring. Denna uppsats visar att den kvinnliga äran främst förknippades med deras sexualitet medan männens ära i högre grad var länkad till ärlighet. Vidare har undersökningens resultat analyserats utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra rådande genusförhållanden i det senmedeltida Stockholm. Ärekränkningsbrotten vittnar om ett samhälle där kvinnan är underordnad mannen både i det privata och det offentliga, och där könen tillskrivs olika förutsättningar och egenskaper.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • History and Archaeology

Keywords

 • Ära
 • Heder
 • Ärekränkningsbrott
 • Stockholm
 • Medeltid
 • Kön
 • Kvantitativ metod
 • Hermeneutisk metod
 • Genusperspektiv
 • Genuskontrakt
 • Genussystem.

Supervisor

 • Marie Lindstedt Cronberg